Menu

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky se vztahují na zásilkový internetový prodej zboží prostřednictvím domény www.biet.cz, jehož provozovatelem je BIET EUROPE s.r.o., IČ: 46937820, se sídlem Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín (dále jen "prodávající"). Nákup zboží v jejich smyslu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby (dále jen "kupující") za předpokladu dodržení níže uvedených obchodních podmínek

Kontaktní údaje prodávajícího
BIET EUROPE s.r.o.
Šoltésovej 1995
Trenčín 911 01
Registrace v obchodním rejstříku OS Trenčín, Oddíl: Sro, vložka č. 27384 / R
IČO: 46937820
IČ DPH: SK2023653357

email: info@biet.cz
Tel. č.: 510 015 300

Bankovní spojení:
Fio banka, A.S.: 2701519867 / 2010
IBAN: SK3683300000002701519867
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Platné v Slovenskej republike.


1. OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující uzavírá závaznou smlouvu o nákupu zboží na dálku s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.biet.cz elektronickým odesláním vyplněného objednacího formuláře, nebo telefonicky.
Po odeslání objednávky obdrží kupující oznámení o přijetí objednávky na e-mail, který zadal při registraci, nebo, který uvedl při vyplnění objednávky (pokud neobdržíte toto oznámení, zkontrolujte si správnost emailové adresy, nebo nás kontaktujte e-mailem na info@biet.cz).

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu stornovat objednávku do 24 hodin od objednání zboží zasláním emailu na info@biet.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést STORNO. Ve zprávě kupující uvede číslo objednávky, zboží, které chcete stornovat, jméno a adresu příjemce. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.


2. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je povinen:

  • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
  • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
  • předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návod v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.


3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen:

  • převzít zakoupené nebo objednané zboží,
  • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
  • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
  • potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby a razítkem, pokud je ta dostupná

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.


4. CENA A ZPŮSOB PLATBY

Kupní cena je cena uvedená na internetovém obchodě www.biet.cz k vybranému zboží v době odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
Kupující bere na vědomí, že součástí objednávky je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu (tzv. "Objednávka s povinností platby") včetně nákladů na doručení zboží.
V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
Jsme plátci DPH. Všechny kupní ceny zboží uvedené na stránce www.biet.cz jsou konečné (včetně DPH).

Kupující si může vybrat z následujících způsobů platby kupní ceny:

  1. Bankovním převodem - kupující převede nebo vloží na účet prodávajícího částku ceny objednávky.
  2. Dobírkou - platba v hotovosti kurýrovi při převzetí zásilky
  3. GoPay - platba kartou

Pokud si kupující zvolí způsob platby "Bankovním převodem" prodávající mu na e-mail zašle číslo účtu a variabilní symbol, který uvede do platebního formuláře. Zboží bude prodávající expedovat kupujícímu po obdržení platby na bankovní účet.
Pokud si zákazník zvolí způsob platby "Dobírkou", zaplatí za zboží kurýrovi v hotovosti nebo platební kartou při doručení zásilky kurýrní službou.
V případě platby "GoPay" má zákazník po vytvoření objednávky možnost prokliknout se do platební brány GoPay, kde může zaplatit vytvořenou objednávku prostřednictvím platební karty.

Náklady spojené s montáží a vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

5. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající vyřizuje objednávky průběžně (co nejdříve), obvykle do 1 až 2 pracovních dnů. Doba expedice (tj čas od dne objednání zboží po den, kdy je zboží doručeno zákazníkovi) se pohybuje většinou v intervalu od 3 do 5 pracovních dnů.

Při platbě bankovním převodem - prodávající odešle kupujícímu zboží, který je veden skladem, po připsání platby na účet prodávajícího.
Při platbě na dobírku - prodávající odešle kupujícímu zboží, který je veden skladem, po potvrzení objednávky.
Při platbě GoPay - prodávající odešle kupujícímu zboží, který je veden skladem, po zaplacení objednávky.

Pro zboží, které není skladem, platí doba dodání uvedena na internetovém obchodě www.biet.cz pod zbožím.
Pokud prodávající nemá zboží fyzicky na skladě (o čemž bude kupujícího informovat), bude zboží kupujícímu dodáno nejpozději do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky.
V případě neočekávaného zpoždění prodávající operativně informuje kupujícího a dohodneme se s ním na jiném možném postupu tak, aby bylo vyhověno kupujícímu v maximální možné míře.

Objednané zboží bude kupujícímu zaslán prostřednictvím zásilkové služby na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce jako doručovací adresu. V případě rozměrnějšího nebo těžšího zboží si kupující zabezpečí vynášku do bytu nebo domu ve vlastní režii, nebo kupující v předstihu kontaktuje prodejce a informuje se o možnosti speciálního dovozu, případně vynášky takového zboží.

Zboží zasíláme kurýrní společností:
GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., https://gls-group.eu/SK/sk/vseobecne-obchodne-podmienky
Geis SK sr.o. http://www.geis-group.sk/Upload/Files/sk/VOP-Cargo.pdf

Poplatky za dopravu a způsob platby závisí na výši ceny objednávky následovně:

Cena tovaru (Kč)

Poštovné (Kč)

Způsob platby (Kč)

od 0 - 5000

99 Kč

39 Kč (Dobírkou)

od 0 - 5000

99 Kč

0,00 € (Bankovním převodem, GoPay)

nad 5000

neúčtujeme

neúčtujeme

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu, která je přiložena v balení.


6. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupující, který je fyzickou osobou (spotřebitelem) a při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání má ve smyslu ust. § 7 násl. zák. č. 102/2014 Sb, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží .

Odběrateli (právnická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo jiná organizace) nevzniká právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní od zakoupení zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu: BIET EUROPE s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, e-mailem na adresu: info@biet.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od kupní smlouvy. Pro tento účel lze použít následující formulář (klikněte zde).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
Po odstoupení od smlouvy budou kupujícímu vráceny všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cena včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolit jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

V případě, že kupující využije své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží osobně na adrese: BIET EUROPE s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, nebo jej zašle na uvedenou adresu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být vráceno resp. zaslán prodávajícímu v jeho původním obalu, s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací apod.. Kupující má právo zboží po převzetí odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj odzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží. Kupující bere na vědomí, že nemá právo začít zboží používat a po několika dnech ho vrátit prodávajícímu. Pokud zboží jeví známky poškození nebo užívání, nebo zboží není kompletní, prodávající si vyhrazuje právo vrácení takového zboží neakceptovat nebo účtovat kupujícímu náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Kupující v plném rozsahu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámce zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

Součástí zboží je i jeho balení (zpravidla kartonový obal). Kupující je povinen obal zboží rozbalit (odstranit) v maximální míře šetrně, a to v zájmu zachování neporušenosti jeho funkčnosti. Balení zboží je kupující povinen si odložit pro případ, že by se rozhodl využít své právo odstoupit od smlouvy ve smyslu výše uvedených podmínek.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka,
c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
e) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které kupující výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u kupujícího a kupující si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
f) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil,
g) přeprava zboží, poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
h) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

7. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY

V případě, že je kupujícím fyzická osoba (spotřebitel), který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, odpovídá prodávající za vady zboží ve smyslu ust. § 619 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník vznp., Následovně:
a) prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím; při použitých věcech neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením; při věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena,
b) pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka),
c) záruční doba je 24 měsíců; je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty,
d) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna; prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit,
e) kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
f) prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,
g) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit; stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
h) pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci,
i) jestliže věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo právo na výměnu věci právo na přiměřenou slevu,
j) práva z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávající, u kterého věc byla koupena; pokud je však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy; podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím,
k) práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, se neuplatní v záruční době,
l) doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá; prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdyby právo uplatnil, jakož io provedení opravy a o době jejího trvání,
m) pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci; totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.


8. REKLAMACE

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav.

Kupující je povinen zboží zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít, je-li na něm nebo jeho obalu viditelné mechanické poškození, zjevně způsobené přepravou nebo je-li zboží neúplné. O předmětných skutečnostech sepíše kupující písemný záznam s doručovatelem zboží. V případě prokázání opodstatněnosti uvedených skutečností má kupující nárok na výměnu zboží nebo vrácení peněz.

Mechanické poškození zboží v neporušeném obalu je nutno nahlásit okamžitě po převzetí zásilky prodávajícímu. Kupující nesmí v uvedeném případě zboží nijak používat. Pozdější reklamace uvedeného charakteru nebudou akceptovány.

Prodávající nebude vydávat záruční listy, nepožádá-li o to kupující. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačí místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o koupi zboží, přičemž se mu vysvětlí, že k vyřízení reklamace postačuje doklad o koupi.

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu provozovatele lze reklamovat pouze na základě písemné reklamace kupujícího, odeslané na adresu prodávajícího spolu s reklamovaným zbožím, dokladem o zakoupení a úhradě kupní ceny.

V případě uplatnění reklamace kupujícím, který je fyzickou osobou (spotřebitelem) a při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, je záruční doba 24 měsíců (není-li u produktu uvedeno více) ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

Pokud je kupujícím právnická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo jiná organizace (pokud kupující v rámci objednávky zboží uvedl své IČO, má se zato, že nakupuje jako uvedená osoba), odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zák. čj. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, vznp. záruční doba v těchto případech je 12 měsíců.

Reklamace zboží musí obsahovat:
- označení čísla objednávky
- označení prodávajícího, kterému je reklamace adresována
- označení kupujícího a jeho poštovní a emailové adresy
- důvod reklamace
- práva, která se z odpovědnosti za vady uplatňují
- datum a podpis

Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu přijetí reklamace bez zbytečného odkladu.
Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu po jejím přijetí.
Prodávající je přitom vázán rozhodnutím kupujícího o tom, které z práv z odpovědnosti za vady uplatňuje. Způsob vyřízení reklamace bude kupujícímu oznámen.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení (fakturou, pokladním blokem).

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu (pokud byl součástí zásilky), příslušenství nebo dokumentace zboží,
- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
- uplynutím záruční doby zboží,
- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
- neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy,
- poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
- poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
- neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
- zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Vyřízením reklamace se rozumí:
- ukončení reklamačního řízení,
- předání opraveného zboží,
- výměna zboží,
- vrácení kupní ceny zboží,
- vyplacení přiměřené slevy z ceny zboží,
- písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

30denní lhůta k vyřešení reklamace začíná běžet ode dne doručení zboží na reklamační středisko na adrese BIET EUROPE s.r.o., Šoltésové 1995, 911 01 Trenčín, nebo není-li nutná oprava na servisním středisku lhůta začíná běžet od zdokumentování vady zboží kupujícím a zaslání dokumentů na e-mailovou adresu info@biet.cz.

Potvrzení o přijetí reklamace bude odesláno kupujícímu na jeho e-mailovou adresu hned po doručení reklamovaného zboží na reklamační středisko. Postup reklamace určuje dodavatel. Reklamace se řeší dálkovou komunikací.

Kupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@biet.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 520 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 130 Kč s DPH.


9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, rodné číslo, číslo telefonu a mailovou adresu. V případě, že kupující je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákon č. 122/2013 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.

Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů třetí osobě, s níž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky. Poskytované budou tedy jen zprostředkovatelem smluvně spolupracujícím s BIET EUROPE s.r.o., jako jsou přepravní a zasilatelské společnosti, GoPay.

Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.


10. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.


11. ORGÁN DOZORU A DOHLED
Slovenská obchodní inspekce
Odbor výkonu dozoru a Právní odbor
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č. 032/6400 109, fax. č .: 032/6400 108
Platné v Slovenskej republice

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Cookies

Cookies používáme ke zlepšení vaší návštěvy této webové stránky, analýzu její výkonnosti a shromažďování údajů o jejím používání. K tomuto účelu můžeme použít nástroje a služby třetích stran a shromážděné údaje se mohou přenést k partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Klepnutím na „Přijmout všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat